• A
 • A+
 • A++

Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie nr 01/WWM/18 - w toku

03-01-2018

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów unijnych regulujących kwestie związane z warunkami i zasadami leczenia, w szczególności postanowień rozporządzenia PE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady nr 987/2009, a także  przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
 • znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office 

Dodatkowe atuty:

 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność
 • komunikatywność

Zakres głównych obowiązków:

 • prowadzenie procedury rozpatrywania wniosków świadczeniobiorców a także przygotowanie projektów decyzji  administracyjnych w przypadkach o których mowa w art. 42 b ust. 9  oraz 42 i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE na podstawie art. 42 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • przygotowanie projektów decyzji  administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów lub decyzji o odmowie zwrotu kosztów  w oparciu o art. 42d ust. 1 i 2 ustawy
 • obsługa świadczeniobiorców w zakresie  udzielania informacji dotyczących refundacji kosztów świadczeń poniesionych w innym państwie członkowskim
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o refundację kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych poza granicami kraju oraz wystawianie formularzy E126 PL/dokumentów typu SED
 • obsługa formularzy E127/dokumenty typu SED za osoby ubezpieczone
 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom ubezpieczonym w Funduszu na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego UE/EFTA oraz weryfikowanie w informatycznym Systemie Obsługi Formularzy Unijnych formularzy E125/dokumenty typu SED wystawianych przez instytucje właściwe innych państw członkowskich
 • generowanie zestawień zbiorczych zatwierdzonych oraz zakwestionowanych formularzy E125/E/127/ dokumenty typu SED

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 01/WWM/18 w terminie do 17 stycznia 2018 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń
 • w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.
Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Aleksandra Kwiecień
Publikacja informacji: 03.01.2018 13:19
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności