• A
 • A+
 • A++

Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie nr 52/WSOZ/17 - lista kandydatów

08-12-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Leczenia Szpitalnego i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet MS Office (ze szczególnym naciskiem
 • na Excel i Access)
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r.; poz.1146)
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie/staż pracy w instytucjach ochrony zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • komunikatywność
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność i samodzielność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych

Zakres głównych obowiązków:

 • obsługa systemu informatycznego w zakresie umów zawartych ze świadczeniodawcami
 • dokonywanie systematycznej analizy danych jakościowych i ilościowych o umowach
 • przygotowanie projektów merytorycznych odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • współudział w dokonywaniu kompleksowej oceny jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • uczestnictwo w negocjacjach, wizytacjach wynikających z postanowień, przepisów i regulaminów
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 52/WSOZ/17 w terminie do 22 grudnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

 

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Lista kandydatów - data publikacji: 29.12.2017 r. 

Informujemy, że w wyniku analizy złożonych ofert na ww. stanowisko pracy zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Kowalczyk Kamil, Skawina
 2. Kowalik-Skotniczna Katarzyna, Kryspinów
 3. Równicka Martyna, Kraków
 4. Szewczyk-Tucharz Katarzyna, Słomniki

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 08.01.2018 r. (poniedziałek), o godz. 09.00 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Aleksandra Kwiecień
Publikacja informacji: 08.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 29.12.2017 13:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności