Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/23/2018 - lista kandydatów

04-06-2018

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze pracowników nr WOKS/23/2018 na stanowisko:
Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w OOW NFZ – 1 osoba - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

1

Anna Czamańska

zam. Krapkowice

9.00

2

Adriana Schenk

zam. Dobrzeń Wielki

9.45

3

Krzysztof Zimecki

zam. Opole

10.30

4

Dominika Cielniaszek

zam. Prószków

11.15

5

Sylwia Rawska

zam. Niemodlin

12.00

6

Elżbieta Gieża

zam. Brzeg

12.45

 

 

Wyżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu  3 lipca 2018 r. (wtorek ) na rozmowę kwalifikacyjną oraz test ze znajomości programu EXCEL do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

 

Opole, 2018-06-28

Źródło: Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń

 

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/23/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

w OOW NFZ – 1 osoba - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole   

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. Monitorowanie realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami,
 2. Prowadzenie spraw dotyczących merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków portalowych w zakresie zmian
 3. w umowie (harmonogramy, kwalifikacje personelu, zasoby sprzętowe, umowy z podwykonawcami),
 4. dokonywanie ocen i weryfikacji kosztowych świadczeń zdrowotnych,
 5. prowadzenie spraw związanych z dostępnością do świadczeń  dla ubezpieczonych,
 6. uczestnictwo w negocjacjach ze świadczeniodawcami, wynikającymi z prowadzonych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 7. ocena wpływu projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa na realizację umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 8. inne bieżące zadania wynikające z planu pracy WSOZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Wykształcenie:

     Średnie lub wyższe -pożądane medyczne

 

Wymagania konieczne:

 1. przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata (preferowany w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia),
 2. znajomość metod finasowania ochrony zdrowia,
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 4. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze zm.) oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 5. bardzo dobra praktyczna znajomość programów pakietu MS Office.

 

Wymagania pożądane:

 1. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze zm.),
 2. samodzielność i dyspozycyjność,
 3. umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia,
 4. umiejętność pracy w zespole,

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,

3.    podpisany list motywacyjny,

4.    podpisane CV,

5.    podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.    podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  19 czerwca 2018 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/23/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu,  ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel.77 5495281;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :

•   art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 4 czerwca 2018 r.

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 04.06.2018 12:26
Aktualizacja informacji: 28.06.2018 14:42
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności