Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/24/2018 - zakończenie

04-06-2018

Informacja dotycząca zakończenia naboru na stanowisko: Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości – ogłoszenie nr 24/2018

 

Na stanowisko Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości został zatrudniony:

 

Pan Jarosław Świderski

Uzasadnienie:

O zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby zadecydowała przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań
na proponowanym stanowisku pracy.

 

Opole, 2018-07-04

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

 


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze pracowników nr WOKS/24/2018 na stanowisko: Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości w OOW NFZ – 1 osoba

 

1

Jarosław Świderski

zam. Kędzierzyn-Koźle

godz. 08:30

2

Danuta Gaweł

zam. Opole

godz. 09:00

 

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu  22 czerwca 2018 r. (piątek) na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2018-06-19

Źródło: Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/24/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości - 1 osoba

 

 

Praca w wymiarze: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                               

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

1. Prowadzenie rachunkowości Oddziału zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, oraz przyjętymi w jednostce zasadami rachunkowości.

2.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4.  Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.  Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Wydziału Księgowości.

6.  Prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i na podstawie ustawy o finansach publicznych.

7.  Nadzór nad stosowaniem procedur finansowo - księgowych wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu rachunkowości i księgowości, oraz sygnalizowanie nieprawidłowości w tym zakresie bezpośredniemu przełożonemu.

8.  Zatwierdzanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę operacji gospodarczych w ramach posiadanych uprawnień.

11.Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz sprawozdań okresowych.

12.Uczestnictwo w badaniu rocznych sprawozdań finansowych.

13.Prowadzenie doradztwa funkcjonalnego w stosunku do pozostałych komórek organizacyjnych Oddziału z zakresu przypisanych obowiązków.

 1. Nadzór nad realizacją finansową programów zdrowotnych i polityki zdrowotnej.

 

 

Wykształcenie: wyższe

 

Wymagania konieczne:

Głównym księgowym może być osoba, która:

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

 

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 

b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

d) 6 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub głównego  księgowego.

 

 

 

Wymagania pożądane:

1.3 letnie - doświadczenie w pracy głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych

2. Znajomość przepisów szczególnych tj.:

 1. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1938 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 2. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
 3. znajomość ustawy o rachunkowości  z dnia 29 września 1994 r.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

3. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE (między innymi Word, Excel,),

4. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

 

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  18 czerwca 2018 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/24/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu,  ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel.77 5495281;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :

•   art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole,  4 czerwca 2018 r.

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 04.06.2018 14:51
Aktualizacja informacji: 04.07.2018 14:01
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności