Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/25/2018 - lista kandydatów

13-06-2018

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze pracowników nr WOKS/25/2018 na stanowisko:
specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej– 1 osoba

 

1

Barbara Mołodecka

Opole

9.30

 

 

Wyżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu  19 lipca 2018 r. (czwartek ) na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2018-07-12

Źródło: Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/25/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu 
poszukuje kandydata na stanowisko : Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej– 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                           

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • realizacja kontroli merytorycznej formularzy E125 oraz innych dokumentów rozliczeniowych za świadczenia zdrowotne udzielane osobom ubezpieczonym
  na terytorium innego niż Rzeczpospolita Państwa członkowskiego UE/EFTA,
 • rozpatrywanie wniosków o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów świadczeń udzielanych poza granicami kraju zgodnie z przepisami o koordynacji oraz przepisami implementującymi dyrektywę transgraniczną oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z art.42d ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1938 z późn.zm.),
 • wystawianie not księgowych z wykazem zrealizowanych indywidualnych zwrotów poniesionych kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji oraz kwot należnych zwrotu kosztów określonych w decyzjach wydawanych zgodnie z art. 42d ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z póżn.zm.),
 • merytoryczna weryfikacja dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone poza granicami kraju na podstawie indywidualnych zgód Ministra zdrowia, Prezesa Funduszu oraz Dyrektora Oddziału,
 • Udzielanie informacji o zwrocie kosztów, o których mowa w art. 97a ust. 7, 10, 11, 12 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • obsługa systemu obiegu dokumentów oraz nadzór nad dokumentacją przychodzącą
  i wychodzącą  z Wydziału Współpracy Międzynarodowej, przeprowadzanie i nadzór archiwizacji dokumentacji kancelaryjnej Wydziału,
 • prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych
  w powyższym zakresie,
 • współpraca z Centralą, innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu, Delegaturami oraz innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych działań,
 • obsługa systemów informatycznych w zakresie realizowanych zadań,

 

Wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne, prawnicze lub medyczne)

 

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu średnim minimum 5 lat pracy zawodowej,
 • przy wykształceniu wyższym minimum 3 lata pracy zawodowej,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257),
 • Ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r . poz. 1491),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz. U. z 2014 r. poz.1538),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. w sprawie wydawania zgodny na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1551),
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011 r., str.45 z późn.zm.),
 • biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w administracji, w tym w wydawaniu decyzji administracyjnych.
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów pod presją czasu.
 • komunikatywność.
 • odporność na stres
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • sumienność i odpowiedzialność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy)oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  28 czerwca 2018 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/25/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu,  ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel.77 5495281;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :

•   art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 12 czerwca 2018 r.

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 13.06.2018 16:20
Aktualizacja informacji: 12.07.2018 07:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności