Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/56/2018 - zakończenie naboru

10-12-2018

 

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: specjalista/ inspektor kontroli/ starszy referent w Wydziale Kontroli  w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba– ogłoszenie WOKS/56/2018

 

Procedura naboru nr WOKS/56/2018 na stanowisko: specjalista/ inspektor kontroli/ starszy referent w Wydziale Kontroli  w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

Opole, 2019-01-11

Źródło: Wydział Organizacyjny,  Kadr i Szkoleń

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/56/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista/ inspektor kontroli/ starszy referent
w Wydziale Kontroli  w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                           

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

1.       udział w opracowywaniu programu i/lub tematyki kontroli,

2.       udział w opracowywaniu analiz przedkontrolnych ,

3.       udział w realizacji procesu kontroli świadczeniodawców,

4.       udział w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli,

5.       sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,

6.       udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych.

 

Wykształcenie: wyższe - zawód medyczny zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.)- położna, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny

 

Wymagania konieczne:

 1. zawód medyczny zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia
  15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.)- położna, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny,
 2. minimum 3 letni staż pracy– Inspektor Kontroli, Specjalista,
 3. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.2018 r. poz.1510 ze zm.),
 4. znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemu ochrony zdrowia oraz zasad funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 5. umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 6. umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 7. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 8. znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:

 1. dokładność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy)oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

 

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,
o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  4 stycznia 2019 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/56/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel. 77 5495380;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się
o pracę wynika z :

•   art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 10 grudzień 2018 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 10.12.2018 14:19
Aktualizacja informacji: 11.01.2019 14:03
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności