Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/57/2018 - zakończenie naboru

11-12-2018

Informacja dotycząca zakończenia naboru na stanowisko Referent w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 1 osoba - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy– ogłoszenie nr WOKS/57/2018

 

Na stanowisko została zatrudniona:

Pani Izabela Płatek

Uzasadnienie:

O zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby zadecydowała przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań
na proponowanym stanowisku pracy.

Opole, 2019-01-09
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze pracowników nr WOKS/57/2018 na stanowisko

Referent w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 1 osoba - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

1

Liliana Patrzyk

9:00

2

Izabela Płatek

9.30

 

 

Wyżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 4 stycznia 2019 r. ( piątek ) na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

 

 

Opole, 2018-12-28

Źródło: Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń

 

 

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WOKS/57/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko: Referent w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 1 osoba - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                               

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Dyrektora Oddziału i jego zastępców;
 2. Prowadzenie Sekretariatu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 3. Koordynowanie terminów i przygotowywanie spotkań Dyrektora Oddziału;
 4. Obsługa spotkań organizowanych w siedzibie Oddziału,
 5. Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Dyrektora Oddziału
 6. Wprowadzanie informacji na temat przyjętej korespondencji do informatycznego SOD i EZD.
 7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału.

 

Wykształcenie:

          Średnie lub wyższe

 

Wymagania konieczne:

 1. biegła, praktyczna obsługa komputera,
 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 3. znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wymagania pożądane:

 1. dyspozycyjność,
 2. biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel),
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. komunikatywność.
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. samodzielność,
 7. odporność na stres

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy)oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 1. podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 27 grudnia 2018 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/57/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

I

1.  Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.

2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.

3.  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

II

1.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zawartych w ofertach pracy jest Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu,  ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OOWNFZ z siedzibą w Opolu, to: adres korespondencyjny Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, iod@nfz-opole.pl, tel.  775495380;

3.  Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :

•    art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po terminie wskazanym w pkt I.2 dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane stosownie do art. 107g ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny
.

Opole, 11 grudnia 2018 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Wytworzenie informacji: 11.02.2018
Publikacja informacji: 11.12.2018 14:05
Aktualizacja informacji: 09.01.2019 11:46
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności