Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

08-12-2017

Informacja o udzieleniu zamówienia

Opole, dn. 05.01.2018r.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę społeczną „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku”

Opole, dn. 20.12.2017r.

 


Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści IWZ:

Odpowiedzi na pytania dotyczące IWZ

IWZ - po modyfikacji

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji

Załącznik nr 3  - Kalkulacja cenowa - po modyfikacji

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

"ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2018 ROKU”

o wartości zamówienia poniżej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,

o której mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017. 1579)

 

1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

tel.: 77 40 20 100

fax: 77 40 20 101

Strona internetowa:  www.nfz-opole.pl/

adres poczty elektronicznej:

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2017.1579) - zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".

2.2.  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy Pzp.

2.3.  Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4.  Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w IWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

 

3.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w obrocie krajowym                                  i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz transport przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówek pocztowych Wykonawcy.

3.2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

1)  Główny przedmiot: 64100000-7  Usługi pocztowe i kurierskie.

 

 4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1.  Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną obowiązywać będzie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r, z zastrzeżeniem, że umowa wygaśnie przed upływem 31.12.2018r., w przypadku wcześniejszego wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto.

 

5.    KRYTERIA OCENY OFERT

5.1.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  Cena - waga 100 %

5.2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.3.  Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w IWZ.

 

6.     TERMIN SKŁADANIA I OTWARICA OFERT

6.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Głogowskiej 37,  45-315 Opole, w pok. Nr 5 - Kancelaria, do dnia 15 grudnia 2017r., do godziny: 12.00

6.2.  Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia, tj. 15 grudnia 2017r. o godzinie 12.30  w Sali konferencyjnej na II piętrze.

Pliki do pobrania:

Istotne warunki zamówienia na usługę społeczną

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3  - Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5- Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 08.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 05.01.2018 13:39
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności