Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/58z/2018 - w toku

28-09-2018

Aktualizacja: 22.10.2018 r.

 

Nabór na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń  Opieki Zdrowotnej  WSOZ/58z/2018– ogłoszenie

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszego referenta
w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń  
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WSOZ/58z/2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    przeprowadzanie okresowej oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze działania Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
•    przygotowywanie niezbędnych analiz do sporządzenia planu zakupu świadczeń, dokonywanie jego aktualizacji
•    przygotowywanie analiz niezbędnych do procedury kontraktowania i aneksowania  umów
•    przygotowywanie okresowych sprawozdań na potrzeby Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia
•    wykonywanie czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków z zakresu informacji publicznej
•    współpraca z innymi urzędami w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony zdrowia
•    przygotowywanie zbioru danych i projektów odpowiedzi na zapytania, wnioski innych instytucji, i konsultantów medycznych
Wymagania formalne:
•    wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, informatyczne, medyczne
•    co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
Wymagania dodatkowe:
•    znajomość pakietu Ms Office, w tym programu Excel  w stopniu średniozaawansowanym
•    umiejętność logicznego myślenia
•    umiejętność planowania i organizacji pracy
•    odporność na stres
•    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
•    posiadanie ogólnej wiedzy o systemie ochrony zdrowia  

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSOZ/58z/2018 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81 i  91 425 11 99

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 października 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej siedziby Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8: 00-16:00) lub proszę przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/58z/2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
2.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; t.j. Dz. U. 2018 poz. 917).  Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
4.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
7.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zachodniopomorskim OW NFZ w Szczecinie: iod@nfz-szczecin.pl, tel. 091 425 11 22.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji WSOZ/58z/2018, tj. zatrudnienia kandydata na wnioskowanym stanowisku pracy i ukazaniu się informacji o wyborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że w tym terminie dokonają osobistego odbioru ofert.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.  Dz.U.2018, poz.1510).

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)    świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)    właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)    członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)    członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)    członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);
6)    właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)    właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)    posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)    członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)    podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)    wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 28.09.2018 12:10
Aktualizacja informacji: 17.01.2019 15:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności