Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

28-12-2017

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

Zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2017 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51), zwanym dalej „obwieszczeniem” oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanym dalej „zarządzeniem”.

1. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona, zwany dalej „Zespołem” został powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Zespół działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia „kwalifikacja do leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona” zwanym dalej „Jednostką Koordynującą”. 

3. Zmiany składu Zespołu dokonuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonując wyboru spośród kandydatur przedstawionych przez Zespół lub przewodniczącego Zespołu.

4. Obsługę Zespołu zapewnia sekretariat Zespołu, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej.

5. W posiedzeniach Zespołu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu, w kwestii zgodności z opisem świadczenia - przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a także w roli obserwatorów bez prawa głosu - przedstawiciele Jednostki Koordynującej oraz na zaproszenie przewodniczącego Zespołu przedstawiciele stowarzyszeń chorych.

6. Zespół kwalifikuje i weryfikuje skuteczność leczenia pacjentów w programie lekowym „Leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby”, zwanym dalej „programem”, w sposób zgodny z jego opisem, określonym w załączniku B.90. do obwieszczenia oraz zgodnie z zarządzeniem.

7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

8. Zespół wyraża swoje decyzje w formie uchwał, stanowisk, opinii, wniosków, które mają postać dokumentów opatrywanych podpisem przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności podpisem zastępcy przewodniczącego Zespołu Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu.

9. Do zadań Przewodniczącego, należy w szczególności:

1) nadzorowanie przestrzegania przez Zespół stosowania postanowień niniejszego Regulaminu;
2) organizacja oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) przydzielanie członkom Zespołu obowiązków niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań Zespołu;
4) wyrażanie zgody na udział oraz wyznaczanie sposobu i czasu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu osób, o których mowa w ust. 5;
5) sporządzanie i podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

10. Do zadań sekretariatu Zespołu należy w szczególności: archiwizacja dokumentów, przekazywanie korespondencji, kontaktowanie się z członkami Zespołu, protokołowanie posiedzeń, zawiadamianie o spotkaniach oraz przekazywanie niezbędnych informacji ośrodkowi występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie stosowania leku.

11. Protokół z posiedzenia Zespołu przekazywany jest bezzwłocznie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakładce Zespoły Koordynacyjne.

12. Posiedzenia Zespołu odbywają się według przyjętego na dany rok harmonogramu.

13. Harmonogram posiedzeń na kolejny rok kalendarzowy ustala się na ostatnim posiedzeniu Zespołu w danym roku kalendarzowym. Przyjęty w trakcie posiedzenia Zespołu harmonogram posiedzeń jest zamieszczany w protokole z posiedzenia.

14. Ze względu na konieczność częstych posiedzeń dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń Zespołu w formie telekonferencji.

15. Na wniosek przewodniczącego Zespołu lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu mogą odbywać się poza harmonogramem posiedzeń.

16. Kwalifikacja i weryfikacja skuteczności leczenia do czasu udostępnienia dedykowanego modułu SMPT odbywa się na podstawie prawidłowo uzupełnionego „Wniosku o leczenie lewodopą” wraz z „Załącznikiem nr 1 – Kwalifikacja – wstępna ocena chorego”, uprzednio przesłanego w formie papierowej do sekretariatu Zespołu. Zespół dokonując wstępnej kwalifikacji nadaje każdemu kolejnemu wnioskowi unikalny numer identyfikacyjny. Ostateczna kwalifikacja pacjentów odbywa się w oparciu o prawidłowo wypełniony „Załącznik nr 2 – Ostateczna kwalifikacja chorego”, w którym pacjent jest identyfikowany przez unikalny numer identyfikacyjny. „Załącznik nr 2 – Ostateczna kwalifikacja chorego”, opatrzony unikalnym numerem identyfikacyjnym, jest przesyłany bez zbędnej zwłoki, po ukończeniu 7 dniowej terapii lewodopą, do sekretariatu Zespołu w formie papierowej oraz w postaci korespondencji elektronicznej na adres e-mail: .

17. Przedstawiciele stowarzyszeń chorych nie biorą udziału w omawianiu wniosków o zakwalifikowanie pacjenta do  programu.

18. Zespół podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności w zakresie wydawanych uchwał, stanowisk, opinii oraz wniosków, z  jakąkolwiek osobą, organizacją czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio podejmowanymi przez Zespół decyzjami.

19. Uchwały oraz inne decyzje Zespołu zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż 3 członków Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu lub w przypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego Zespołu.

20. Dokument zawierający informację o wyniku rozpatrzenia wniosku przez Zespół jest przekazywany bez zbędnej zwłoki do ośrodka występującego z wnioskiem.

21. Podczas posiedzenia Zespołu przewodniczący Zespołu lub jego zastępca wyznaczają, do czasu najbliższego posiedzenia Zespołu, spośród członków Zespołu osoby do kwalifikowania w systemie informatycznym chorych do leczenia w  programie.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyn

Link do komunikatu w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

Wszystkie aktualności