logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - BAG/17/21 - w toku

28-03-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

 • Daria Adamska, Warszawa
 • Marlena Alechno, Warszawa
 • Aneta Borcuch, Warszawa
 • Zofia Czerwieniec, Warszawa
 • Renata Dudek-Krzywonos, Warszawa
 • Aleksandra Kielan, Warszawa
 • Kamil Kowalczyk, Ostrołęka
 • Irmina Ludwiniak, Warszawa
 • Magda Rokitnicka, Baboszewo

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta w Kancelarii Ogólnej w Biurze Administracyjno-Gospodarczym - BAG/17/21

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej do/z Centrali NFZ;
 • doręczanie zarejestrowanej korespondencji do sekretariatów komórek organizacyjnych;
 • wysyłanie korespondencji przekazywanej do kancelarii ogólnej przez sekretariaty komórek organizacyjnych;
 • dbanie o prawidłowy przebieg ekspedycji korespondencji wpływającej i wychodzącej z Centrali Funduszu;
 • współpraca z Pocztą Polską oraz firmami kurierskimi w zakresie obsługi kancelaryjnej;
 • obsługa centrali telefonicznej.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego nie jest wymagany;
 • dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności Centrali NFZ (zadania, kompetencje, struktura organizacyjna);
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • umiejętność obsługi urządzeń wspierających pracę kancelarii: skaner, fax, kopiarka;
 • operatywność w działaniach;
 • duża odporność na stres;
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • samodzielność i dyspozycyjność;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;   
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 14 kwietnia 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy - BAG/17/21

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.03.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 08.05.2017 15:32
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności