logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - BK/17/48 - w toku

29-06-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Sekcji Nadzoru i Sprawozdawczości w Biurze Księgowości - BK/17/48

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwem Zdrowia w zakresie finansowania ubezpieczeń zdrowotnych;
 • sporządzanie i przekazywanie do oddziałów wojewódzkich zawiadomień o wysokości przekazanych przez Centralę w miesiącu sprawozdawczym środków pieniężnych ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
 • prowadzenie ewidencji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymanych z ZUS i KRUS w ujęciu kasowym i memoriałowym;
 • prowadzenie ewidencji przekazanych do oddziałów wojewódzkich środków pieniężnych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia okresowych informacji o wysokości środków finansowych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie przekazanych przez Centralę do poszczególnych oddziałów wojewódzkich;
 • sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez jednostki organizacyjne NFZ;
 • przeprowadzanie analizy należności wymagalnych NFZ;
 • aktualizacja dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Funduszu stosownie do uregulowań określonych w ustawach: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, podatkowych, a także w przyjętych regulacjach wewnętrznych;
 • współpraca oraz prowadzenie korespondencji merytorycznej w zakresie spraw ekonomiczno – finansowych oraz księgowych z oddziałami wojewódzkimi;
 • sporządzanie innych sprawozdań i analiz finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dowodów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, terminowości regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowania należności przez oddziały wojewódzkie;
 • zastępowanie kierownika Sekcji podczas nieobecności.

Wykształcenie: wyższe - ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe w komórkach księgowości lub nadzoru;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność sporządzania pism;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word oraz Excel na poziomie zawansowanym lub średniozaawansowanym);
 • dyspozycyjność;

Wymagania pożądane:

 • samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność ustalania priorytetów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność i kreatywność;

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające minimum 5-letni staż pracy w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe w komórkach księgowości lub nadzoru; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 26 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – BK/17/48

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.06.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności