O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/11 - zakończenie naboru

01-02-2017

W związku z brakiem ofert pracy rekrutacja na stanowisko głównego specjalisty w Sekcji Centrum Certyfikacji Elektronicznej w Departamencie Informatyki została zakończona bez wyłonienia kandydata.
Procedura naboru DI/17/11 została zakończona.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Sekcji Centrum Certyfikacji Elektronicznej w Departamencie Informatyki - DI/17/11

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem polityk i procedur bezpieczeństwa;
 • raportowanie zgodnie z przyjętymi zasadami incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji;
 • dokonywanie bieżącej interpretacji zasad polityk i procedur bezpieczeństwa i udzielanie w tym zakresie wsparcia pozostałemu personelowi;
 • udział w zewnętrznych grupach roboczychzajmujących się bezpieczeństwem informacji;
 • nadzorowanie i monitorowanie uprawnień użytkowników infrastruktury przyznawanych na polecenie uprawnionych do tej czynności;
 • monitoring online aplikacji i infrastruktury IT na bazie dedykowanej aplikacji. Bieżąca analiza zapisów zdarzeń (logów) i raportowanie incydentów naruszających bezpieczeństwo;
 • analiza podatności infrastruktury PKI, informowanie przełożonego o rezultatach prowadzonych prac;
 • wykonywanie analiz ryzyka w kontekście bezpieczeństwa IT oraz wdrażanie odpowiednich narzędzi / procedur zmniejszających wykryte podatności;
 • współtworzenie i utrzymanie dokumentacji procesowej i technicznej wymaganej do utrzymania i rozwoju Systemu. (instrukcje operacyjne i plany awaryjne, dokumentacja techniczna). Nadzorowanie dokumentacji i procedur związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • nadzorowanie wdrażania nowych technologii dla systemów bezpieczeństwa;
 • odpowiedzialność za przeprowadzanie analiz ryzyka dla zasobów IT;
 • prowadzenie stosownych rejestrów realizowanych czynności służbowych;
 • raportowanie przełożonym zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji awaryjnych lub wskazujących na możliwość jej wystąpienia w trybie zgodnym z klasą incydentu;
 • śledzenie rozwoju branży informatycznej w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem oraz PKI.

Wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane informatyczne lub z zakresu bezpieczeństwa IT

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem IT, analizy ryzyka lub audytu systemów informatycznych;
 • zaawansowana wiedza poparta doświadczeniem z obszaru: technologii i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, testów penetracyjnych i monitoringu systemów, norm metodyk i standardów z obszaru informatyki;
 • znajomość technologii ochrony informacji, w tym protokołów szyfrowania i zabezpieczania danych; w szczególności metod ochrony poufności, integralności i dostępności informacji;
 • doświadczenie w zakresie implementacji norm standardów i dobrych praktyk  (NIST, ISO27001, ISO3100, PCI DSS, COBIT, IRAM);
 • doświadczenie w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania bezpieczeństwem;
 • doświadczenia w zakresie monitoringu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej;
 • znajomości zabezpieczeń w systemach informatycznych i technik ich przełamywania;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania rozległą infrastrukturą wielowarstwową opartą na systemach operacyjnych LINUX/UNIX, bazach danych i serwerach aplikacyjnych;
 • bardzo dobra znajomość na poziomie administracyjnym (administracja i konfiguracja)systemów Linux – preferowana znajomość dystrybucji: RedHat, CentOS;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskiem o wysokim poziomie dostępności usług. Doświadczenie w zarządzaniu klastrami opartymi o środowisko systemu Linux;
 • praktyczna znajomość powłoki (np. BASH) lub innego języka skryptowego, wspomagającego czynności administracyjne;
 • bardzo dobra znajomość zasad budowy i funkcjonowania sieci TCP/IP, doświadczenie w administracji i zarządzaniu na poziomie zaawansowanym sieciami lokalnymi i rozległymi, mile widziane posiadanie certyfikatów Cisco, Juniper lub inne. Dobra znajomość zagadnień routing, switching, firewalls, HA, VLAN oraz systemów filtracji ruchu dostępnych dla Linux;
 • posiadanie jednego z certyfikatów: CISSP, CISA, CISM, CRISC;
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezy informacji; komunikatywność oraz nastawienie na współpracę;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • wysoka kultura osobista, silna motywacja do pracy, zaangażowanie oraz dążenie do rozwoju zawodowego;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
 • praca w trybie zmianowym(zmiana poranna lub popołudniowa).
 • dyspozycyjność w trakcie pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem typu OpenSource w zastosowaniach: serwery WWW, aplikacji i baz danych, serwery DNS.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających:
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem IT, analizy ryzyka lub audytu systemów informatycznych;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie pocztą lub składanie osobiste dokumentów (w zaklejonej  kopercie) do 20 lutego 2017 r. pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DI/17/11

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 01.02.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 20.03.2017 11:29
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności