logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/22 - w toku

03-04-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

 • Łukasz Czernicki, Warszawa
 • Piotr Michalczyk, Legionowo
 • Waldemar Osiński, Piaseczno

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Dziale Systemów Wewnętrznych i Wsparcia w Departamencie Informatyki - DI/17/22

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych do wymogów polityki bezpieczeństwa NFZ;
 • instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych i dedykowanych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu oraz innych elementów będących składnikami infrastruktury informatycznej;
 • wykonywanie czynności serwisowych, konserwatorskich i innych, związanych z eksploatacją urządzeń
 • wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników końcowych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie techniczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemu operacyjnego MS Windows 7 i pakietu biurowego MS Office 2010;
 • znajomość architektury komputera i jego podzespołów;
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sieci LAN;
 • umiejętność instalacji i obsługi sprzętu multimedialnego;
 • wysoka kultura osobista i umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość profesjonalnych rozwiązań obsługi procesów Help Desk;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi systemu System Center 2012 Configuration Manager;
 • znajomość aplikacji „HP Service Manager”.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające:
  • minimum 5-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
  • minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie lub składanie osobiste dokumentów (w zaklejonych kopertach) w terminie do 25 kwietnia 2017 r. pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DI/17/22

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 03.04.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 10.05.2017 15:22
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności