• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/65 - w toku

06-10-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Centrum Certyfikacji Elektronicznej w Departamencie Informatyki - DI/17/65

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • administracja serwerami w infrastrukturze PKI;
 • instalacje i konfiguracje systemów operacyjnych serwerów i stacji roboczych (Linux/Windows);
 • zarządzanie kontami użytkowników systemu operacyjnego i ich uprawnieniami;
 • przydzielanie zasobów systemu i nadawanie uprawnień dostępu;
 • kontrola logów zdarzeń systemowych;
 • monitorowanie obciążenia zasobów i wydajności, analiza i działania proaktywne w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i wydajności urządzeń;
 • rozwój narzędzi do monitorowania w w/w zakresie i optymalizacja pracy urządzeń;
 • konfiguracja i utrzymanie usług Web;
 • wprowadzanie poprawek i uaktualnień systemowych;
 • konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych LAN / WAN (routery, switche, firewalle sprzętowe) z uwzględnieniem zasad określonych przez polityki bezpieczeństwa;
 • zarządzanie numeracją IP wewnątrz infrastruktury PKI;
 • analiza logów z aktywnych urządzeń sieciowych;
 • bieżąca diagnostyka i raportowanie stanu urządzeń LAN / WAN,raportowanie obciążenia i przepustowości łączy telekomunikacyjnych WAN;
 • obsługa incydentów i problemów związanych z działaniem sieci lub urządzeń;
 • tworzenie i utrzymanie dokumentacji procesowej i technicznej wymaganej do utrzymania i rozwoju Systemu (instrukcje operacyjne i plany awaryjne, dokumentacja techniczna);
 • prowadzenie stosownych rejestrów realizowanych czynności służbowych;
 • śledzenie rozwoju branży informatycznej w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych oraz PKI.

Wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub technicznym

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania siecią, serwerami i urządzeniami aktywnymi;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania rozległą infrastrukturą wielowarstwową opartą na systemach operacyjnych LINUX/UNIX, bazach danych i serwerach aplikacyjnych;
 • doświadczenie w administracji i zarządzaniu na poziomie zaawansowanym sieciami lokalnymi i rozległymi;
 • bardzo dobra znajomość na poziomie administracyjnym (administracja i konfiguracja)systemów Linux – preferowana znajomość dystrybucji: RedHat, CentOS;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskiem o wysokim poziomie dostępności usług, doświadczenie w zarządzaniu klastrami opartymi o środowisko systemu Linux;
 • praktyczna znajomość powłoki (np. BASH) lub innego języka skryptowego, wspomagającego czynności administracyjne;
 • bardzo dobra znajomość zasad budowy i funkcjonowania sieci TCP/IP. Dobra znajomość zagadnień routing, switching, firewalls, HA, VLAN oraz systemów filtracji ruchu dostępnych dla Linux;
 • znajomość  języka angielskiego  w stopniu umożliwiającym posługiwanie się  dokumentacją techniczną;
 • wysoka kultura osobista, silna motywacja do pracy, zaangażowanie oraz dążenie do rozwoju zawodowego;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem typu OpenSource w zastosowaniach: serwery www, aplikacji i baz danych, serwery DNS;
 • mile widziane posiadanie certyfikatów Cisco, Juniper lub inne.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających:
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania siecią, serwerami i urządzeniami aktywnymi;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnymi spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 31 października 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria
z dopiskiem: oferta pracy – DI/17/65

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87
Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Agata Styrc
Publikacja informacji: 06.10.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 06.10.2017 11:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności