• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/66 - w toku

06-10-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Centrum Certyfikacji Elektronicznej w Departamencie Informatyki - DI/17/66

Administrator Systemu

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • konfiguracja i utrzymanie aplikacji  realizującej zadania CA oraz bazy danych obsługujących urząd CA;
 • administracja bazami danych wykorzystywanych w Systemie PKI;
 • administracji systemami operacyjnymi Linux/Unix;
 • nadzór nad procesem archiwizacji zdarzeń Systemu, konfiguracja i nadzór oprogramowania i urządzeń do archiwizacji;
 • konfiguracja i nadzór nad procesem backupu i odtwarzania Systemu;
 • monitorowanie infrastruktury na poziomie oprogramowania i usług w zakresie wydajności, pojemności i dostępności systemu;
 • rozwój narzędzi do monitorowania w w/w zakresie i optymalizacja pracy aplikacji.
 • planowanie rozwoju aplikacji w zakresie nowych usług;
 • tworzenie i utrzymanie dokumentacji procesowej i technicznej wymaganej do utrzymania i rozwoju Systemu (instrukcje operacyjne i plany awaryjne, dokumentacja techniczna);
 • obsługa incydentów i problemów związanych z działaniem aplikacji;
 • prowadzenie stosownych rejestrów realizowanych czynności służbowych;
 • śledzenie rozwoju branży informatycznej w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Baz Danych, PKI oraz systemów i aplikacji wykorzystywanych do realizacji zadań PKI i archiwizacji danych.

Wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub technicznym

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania aplikacjami i bazami danych;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania rozległą infrastrukturą wielowarstwową opartą na systemach operacyjnych LINUX/UNIX, bazach danych i serwerach aplikacyjnych.
 • doświadczenie w administracji i zarządzaniu na poziomie zaawansowanym bazami danych, przynajmniej w jednej z wymienionych: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle, DB2;
 • bardzo dobra znajomość na poziomie administracyjnym (administracja i konfiguracja) systemów Linux – preferowana znajomość dystrybucji: RedHat, CentOS;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskiem o wysokim poziomie dostępności usług. Doświadczenie w zarządzaniu klastrami opartymi o środowisko systemu Linux;
 • umiejętność konfiguracji oraz obsługi systemów do balansowania Pacemaker - Linux High Availability & Clustering;
 • znajomość systemów kopii bezpieczeństwa, preferowany HP Data Protector;
 • znajomość i umiejętność konfiguracji systemów monitoringu, preferowane: cacti, nagios;
 • znajomość zagadnień konfiguracji i utrzymania serwerów proxy, preferowane: Apache, HA Proxy;
 • praktyczna znajomość powłoki (np. BASH) lub innego języka skryptowego, wspomagającego czynności administracyjne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • wysoka kultura osobista, silna motywacja do pracy, zaangażowanie oraz dążenie do rozwoju zawodowego;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem typu OpenSource w zastosowaniach: serwery WWW, aplikacji i baz danych, serwery DNS.
 • mile widziany Certyfikat w zakresie zarządzania jedną z w/w baz danych na poziomie zaawansowanym.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających:
  • minimum 5-letni staż pracy;
  • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania aplikacjami i bazami danych;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 31 października 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria
z dopiskiem: oferta pracy – DI/17/66

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Agata Styrc
Publikacja informacji: 06.10.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 06.10.2017 11:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności