• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/73 - w toku

07-11-2017

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Władysław Rzepa, Warszawa;
 • Zbigniew Żołek, Warszawa.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Sekcji Sieci Teleinformatycznych w Departamencie Informatyki - DI/17/73

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • zarządzanie siecią LAN, WAN i SAN oraz systemem telefonii IP;
 • administrowanie urządzeniami teleinformatycznymi;
 • monitorowanie stanu pracy urządzeń i systemów teleinformatycznych;
 • obsługa i rozwiązywanie problemów technicznych przy wykorzystaniu systemów wspomagających pracę IT;
 • zapewnienie najwyższego poziomu dostępności aplikacji użytkowych korzystających z transmisji danych poprzez sieci LAN/WAN/SAN;
 • ścisła współpraca z innymi zespołami Departamentu Informatyki oraz zespołami merytorycznymi Centrali i Oddziałów Wojewódzkich NFZ w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu rozwoju środowiska eksploatacyjnego;
 • inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie wykonywanych zadań oraz planowanie rozwoju i wdrażanie modyfikacji administrowanego środowiska;
 • utrzymanie w należytym porządku powierzonej infrastruktury teleinformatycznej i prowadzenie dokumentacji z nią związanej;
 • współpraca z dostawcami rozwiązań teleinformatycznych;
 • przygotowywanie wniosków na postępowania o zamówienia publiczne, udział w komisjach przetargowych oraz kontrola realizacji postępowania;
 • terminowe przedkładanie raportów i wniosków przełożonym.

Wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane informatyczne, matematyczne lub nauki pokrewne

Wymagania konieczne:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego;
 • doświadczenie w konfiguracji, administracji urządzeniami firmy Cisco (np. router, przełącznik L2/L3, firewall, przełącznik SAN), wiedza z zakresu routing & switching, telefonia IP, sieć SAN;
 • znajomość zagadnień routingu dynamicznego: RIPv2, OSPF, BGP;
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem: konfiguracja firewalli, sieci VPN oparte o IPSec, systemy IPS, standard 802.1x;
 • znajomość zagadnień zapewniania redundancji w sieciach oraz zagadnień monitorowania sieci (np. SNMP, NetFlow);
 • znajomość modelu OSI/ISO;
 • znajomość metod kryptografii symetrycznej i asymetrycznej;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, wysoka kultura osobista, odporność na stres, komunikatywność;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.

Wymagania pożądane:

 • znajomość urządzeń sieciowych firm F5, Fortigate, Huawei, HP, Juniper;
 • znajomość konfiguracji usługi DNS w oparciu o BIND;
 • znajomość zagadnień związanych z Active Directory;
 • znajomość administracji środowiskiem wirtualnym Vmware;
 • mile widziane certyfikaty (np. CCNA, CCNP).

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), kopie umów zleceń - potwierdzające minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego; 
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), kopie umów zleceń - potwierdzające minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 24 listopada 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DI/17/73

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 07.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 06.12.2017 15:41
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności