• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/90 - w toku

11-12-2017

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Mariusz Przeklasa, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko administratora systemów informatycznych w Dziale Systemów Wewnętrznych i Wsparcia, w Departamencie Informatyki - DI/17/90

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • instalacja i administrowanie serwerami platformy Windows Server;
 • administrowanie domeną typu Active Directory;
 • administrowanie serwerami bazodanowymi SQL Server;
 • administrowanie systemami bezpieczeństwa, monitoringu i backupu w obszarze środowiska serwerów Windows;
 • rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii, jakie wystąpiły w administrowanym obszarze środowiska;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych użytkowników infrastruktury informatycznej, jako pierwsza i druga linia wsparcia.

Wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata pracy zawodowej;
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemu operacyjnego MS Windows Server 2012 i 2016;
 • znajomość podstawowych zagadnień wirtualizacji Hyper-V;
 • praktyczna znajomość domeny typu Active Directory;
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemu SQL Server;
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sieci LAN i wykonywania kopi zapasowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • gotowość odbywania zagranicznych wyjazdów służbowych;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemu BizTalk Server;
 • znajomość obsługi systemu Microsoft System Center 2012 Configuration Manager;
 • znajomość konfiguracji i obsługi Microsoft System Centre Operation Manager;
 • znajomość zbioru dobrych praktyk ITIL v3;
 • znajomość profesjonalnych rozwiązań obsługi procesów Help Desk;
 • gotowość pracy w trybie zmianowym.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające trzy lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywaniu działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 02 stycznia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub prosimy przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DI/17/90

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 11.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 09.01.2018 13:45
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności