• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/93 - w toku

29-12-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty w Sekcji ds. Bezpieczeństwa i Audytu Systemów Teleinformatycznych w Departamencie Informatyki - DI/17/93

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • nadzór nad zgodnością funkcjonowania urządzeń, systemów i sieci informatycznych Funduszu z wymaganiami bezpieczeństwa i procedurami bezpiecznej eksploatacji;
 • przegląd i nadzór nad implementacją technicznej warstwy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad tworzeniem Planów Awaryjnych w obszarze IT oraz okresowymi testami Planów Awaryjnych w obszarze IT;
 • cykliczny audyt systemów dziedzinowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, standardami i dobrymi praktykami międzynarodowych organizacji audytu informatycznego w zakresie systemów teleinformatycznych utrzymywanych centralnie;
 • nadzór nad systemami teleinformatycznymi oddziałów wojewódzkich Funduszu;
 • okresowa analiza i kontrola przyznanych uprawnień i dostępu do systemów teleinformatycznych dla użytkowników oraz udokumentowania nadanych uprawnień;
 • przygotowywanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
  w zakresie informatyki.

Wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane kierunki: techniczne, informatyczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego, w tym roczne  doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa IT;
 • minimum rok pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego, w tym  doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa IT;
 • praktyczna znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego;
 • doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa IT;
 • doświadczenie w zakresie administracji systemami IT;
 • znajomość procesów biznesowych w utrzymaniu systemów teleinformatycznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii informatycznej;
 • wymagane kompetencje: umiejętność myślenia analitycznego i koncepcyjnego, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • znajomość systemów klasy SIEM;
 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 2700 (SZBI) oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji SZBI;
 • posiadanie certyfikatu i udokumentowana praktyka audytora wewnętrznego SZBI.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające minimum 4 lata pracy zawodowej, w tym roczne doświadczenie zawodowe w obszarze IT– w przypadku wykształcenia średniego oraz rok pracy zawodowej, w tym doświadczenie zawodowe w obszarze IT,  w przypadku wykształcenia wyższego; w obu przypadkach konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 15 stycznia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy DI/17/93

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.12.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności