logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DK/17/24 - w toku

19-04-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

 • Renata Kamińska, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Departamencie Kontroli - DK/17/24

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do Wydziału, w tym poczty elektronicznej, jej ewidencja i rozdział zgodnie z dokonaną dekretacją;
 • wysyłka korespondencji wytworzonej w Wydziale;
 • prowadzenie wykazu i monitorowanie stanu realizacji spraw terminowych w zakresie zleconym przez naczelnika Wydziału;
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa poczty elektronicznej oraz programu do obsługi obiegu korespondencji, prowadzenie kalendarza spotkań;
 • zapewnienie właściwego wyposażenia komórki organizacyjnej w materiały biurowe;
 • załatwianie biurowych spraw technicznych w komórce organizacyjnej;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach niewymagających opracowania merytorycznego;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • przekazywanie akt własnych do archiwum zakładowego i prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorczych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez naczelnika Wydziału.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum roczny staż pracy;
 • dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności Centrali NFZ (zadania, kompetencje, struktura organizacyjna);
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • umiejętność obsługi urządzeń wspierających pracę sekretariatu: skaner, fax, kopiarka;
 • umiejętności organizacyjne niezbędne na tym stanowisku pracy;
 • operatywność w działaniach;
 • duża odporność na stres;
 • kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • samodzielność i dyspozycyjność;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, potwierdzające minimum roczny staż pracy; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 5 maja 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DK/17/24

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 19.04.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 09.05.2017 12:08
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności