logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DK/17/47 - w toku

29-06-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Zarządzania Procesem Kontroli w Departamencie Kontroli - DK/17/47

umowa  na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa

Główne obowiązki:

 • współudział w definiowaniu i rekomendowaniu do akceptacji Prezesa Funduszu celów działalności kontrolnej oraz określaniu i ewaluacji zakresu kontroli umów ze świadczeniodawcami, ordynacji i refundacji recept;
 • udział w określaniu przedkładanych Prezesowi  Funduszu do akceptacji rocznych planów  kontroli koordynowanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • przygotowywanie kontroli koordynowanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept oraz koordynacja ich przeprowadzania przez OW NFZ i opracowywanie zbiorczej informacji o wynikach tych kontroli;
 • współudział w prowadzeniu analiz wyników kontroli koordynowanych i przekazywanie do Wydziału Analiz Kontrolnych w Departamencie Kontroli wniosków z tych analiz oraz wynikających z nich dalszych potrzeb analitycznych w danym obszarze;
 • udział we wskazywaniu priorytetów działalności kontrolnej do rocznych planów kontroli OW NFZ;
 • współudział w określaniu wskaźników i mierników efektywności działalności kontrolnej OW NFZ oraz ich ewaluacji;
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji planów kontroli OW NFZ, przebiegu działalności kontrolnej oraz wyników kontroli przeprowadzanych przez Oddziały, w tym inicjowanie kontroli działalności kontrolnej w OW NFZ;
 • udział w kontrolach OW NFZ w zakresie działalności kontrolnej;
 • współudział w określaniu i monitorowanie stosowania jednolitych metodyk działalności kontrolnej, w tym obejmujących ocenę jakości i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, i ich ewaluacja;
 • systematyczna ocena funkcjonowania rozwiązań stosowanych w obszarze kontroli i rekomendowanie usprawnień;
 • analizowanie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Funduszu przez uprawnione organy kontroli pod kątem ich przydatności w pracy Departamentu;
 • udział w formułowaniu we współpracy z Wydziałem Realizacji Kontroli w Departamencie Kontroli i komunikowanie rekomendacji systemowych dla świadczeniodawców i aptek wynikających z działań kontrolnych oraz formułowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie;
 • przygotowywanie publikacji przedstawiających w szczególności wybrane opracowane jednolite metodyki działalności kontrolnej oraz analizy i wnioski wynikające z nadzorowania i monitorowania realizacji planów kontroli OW NFZ, przebiegu działalności kontrolnej oraz wyników kontroli przeprowadzanych przez OW NFZ;
 • rekomendowanie działań usprawniających i naprawczych w odniesieniu do działalności kontrolnej;
 • udział w przygotowaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących kontroli świadczeniodawców, ordynacji i refundacji recept;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali NFZ, jednostkami organizacyjnymi NFZ oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie ustalania standardów i metodyki działań kontrolnych i innych zadań realizowanych przez Wydział;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe - preferowane wykształcenie medyczne lub pokrewne (zdrowie publiczne), prawnicze, ekonomiczne, informatyczne, administracyjne.

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • duża odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z analizą danych i typowaniem obszarów do kontroli, przeprowadzaniem i koordynacją kontroli oraz opracowywaniem dokumentów w wymienionym zakresie;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących opracowań danych medycznych, jednorodnych grup pacjentów i klasyfikacji medycznych, w tym w szczególności w obszarze sprawozdawczości z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kontroli;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i pożądane;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające minimum 3-letni staż pracy;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 25 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DK/17/47

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.06.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 03.07.2017 13:49
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności