• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DK/17/57 - w toku

04-09-2017

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Eliza Brzeska, Łódź
 • Maciej Kusiak, Pabianice
 • Arkadiusz Wachnik, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Analiz Kontrolnych w Departamencie Kontroli - DK/17/57

Wymiar etatu: 2 etaty

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • wykonywanie analiz danych w szczególności na potrzeby opracowywania planów kontroli koordynowanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept oraz przygotowywania tych kontroli  i przekazywanie wniosków z tych analiz do Wydziału Zarządzania Procesem Kontroli i  Wydziału Realizacji Kontroli;
 • przygotowywanie publikacji przedstawiających wyniki prowadzonych analiz danych;
 • współpraca z Wydziałem Zarządzania Procesem Kontroli w identyfikowaniu i analizowaniu  obszarów ryzyka do strategii i planów rocznych i wieloletnich;
 • opracowywanie sprawozdań okresowych  w zakresie kontroli świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • rekomendowanie działań usprawniających i naprawczych w odniesieniu do działalności analitycznej na potrzeby kontroli;
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących kontroli świadczeniodawców, ordynacji i refundacji recept;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi funduszu w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji zarządczej w zakresie działania wydziału;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe - preferowane wykształcenie medyczne lub pokrewne (zdrowie publiczne), ekonomiczne, informatyczne, administracyjne.

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • rzetelność i terminowość;
 • duża odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze statystyką medyczną, z analizą danych i typowaniem obszarów do kontroli, przeprowadzaniem i koordynacją kontroli;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących analiz i opracowań statystycznych danych medycznych, jednorodnych grup pacjentów i klasyfikacji medycznych, w tym w szczególności w obszarze sprawozdawczości z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kontroli;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • znajomość obsługi narzędzi Business Objects;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 20 września 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DK/17/57

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 04.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 05.10.2017 12:11
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności