O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DK/18/60 - w toku

11-05-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Wydziale Audytorów Wewnętrznych w Departamencie Kontroli dla Lubelskiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ - DK/18/60

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, tak samo, jak cały system ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa uzyskania unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego  wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami.

Szczegóły oferty:

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Główne obowiązki:

 • udział w przygotowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Funduszu, w terminach wynikających z obowiązujących regulacji;
 • przeprowadzanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania  Funduszu oraz składanie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie audytów  wewnętrznych  zleconych  w komórkach   organizacyjnych Centrali i w oddziałach wojewódzkich Funduszu - w tym zleconych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez  Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • sporządzanie sprawozdań z audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub programem przekazanym przez zlecającego audyt, dyrektorom audytowanych oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorom komórek organizacyjnych Centrali;
 • formułowanie i przedstawianie w sprawozdaniach z zadań zapewniających zaleceń, mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Funduszu;
 • formułowanie i przedstawianie w sprawozdaniach z czynności doradczych uwag i wniosków, mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Funduszu;
 • przeprowadzanie, według potrzeb, czynności sprawdzających  realizację wniosków i zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów wewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji audytowej;
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie właściwości Wydziału;
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.);
 • minimum 5 lat pracy zawodowej w obszarze audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego lub kontroli;
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawa finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich;
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy związanej z delegacjami służbowymi;
 • duża odporność na stres;
 • otwartość na zmiany;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT;
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności audytora wewnętrznego.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i pożądane;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające minimum 5 lat pracy zawodowej w obszarze audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego lub kontroli na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywaniu działalności gospodarczej;
 • kopie dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego;
 • oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r. poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 4 czerwca 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
z dopiskiem: oferta pracy – DK/18/60

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 11.05.2018 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności