logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSM/17/25 - w toku

20-04-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

 • Martyna Woźniak, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych w Departamencie ds. Służb Mundurowych - DSM/17/25

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie prac analitycznych w zakresie organizacji, udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności NFZ, w tym przetwarzanie danych sprawozdawanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu;
 • prowadzenie prac analitycznych związanych z oceną potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń;
 • obsługa systemów informatycznych służących realizacji zadań, o których mowa w punktach 1-3;
 • obsługa kancelaryjna i sekretarska;
 • prowadzenie terminarza spraw, narad, wyjazdów oraz spotkań Dyrekcji;
 • przyjmowanie wpływającej korespondencji, w tym poczty elektronicznej, jej ewidencja i rozdział zgodnie z dokonaną dekretacją.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • znajomość organizacji ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność poprawnego formułowania pism.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, konsekwencja i wytrwałość w realizacji celów;
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów przy wykonywaniu zadań;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 8 maja 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DSM/17/25

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.04.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 09.05.2017 12:06
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności