• A
  • A+
  • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSM/17/79 - w toku

26-10-2017

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

  • Katarzyna Krawczykowska, Warszawa.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Ratownictwa Medycznego, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Departamencie ds. Służb Mundurowych - DSM/17/79

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

  • prowadzenie prac analitycznych związanych z zawieraniem i realizacją umów w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Wydziału;
  • przygotowywanie analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących: oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz planowania i zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Wydziału;
  • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w ramach funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
  • realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

  • minimum roczny staż pracy przy wykształceniu wyższym;
  • minimum 4-letni staż pracy dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie;
  • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z organizacjąi funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • znajomość zagadnień związanych z ratownictwem medycznym, w szczególności ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych;
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1430, z późn. zm);
  • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
  • dyspozycyjność;
  • duża odporność na stres;
  • wysoka kultura osobista;
  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • umiejętność syntetycznego formułowania wniosków i podsumowań wyników analiz;
  • operatywność w działaniu, samodzielność;
  • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
  • komunikatywność i kreatywność;
  • umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, konsekwencja i wytrwałość w realizowaniu celów.

Wymagane dokumenty:

  • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • podpisane: list motywacyjny i CV;
  • kopie świadectw pracy i zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające:
    • minimum 4-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
    • minimum roczny staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
  • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

  • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
  • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

  • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
  • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
  • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 15 listopada 2017 r. w zapieczętowanych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DSM/17/79

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
  • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,
o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.10.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.11.2017 15:25
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności