• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSM/17/87 - w toku

06-12-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Ratownictwa Medycznego, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Departamencie ds. Służb Mundurowych - DSM/17/87

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie prac analitycznych związanych z zawieraniem i realizacją umów w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Wydziału;
 • przygotowywanie analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących: oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz planowania i zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Wydziału;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w ramach funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum roczny staż pracy przy wykształceniu wyższym;
 • minimum 4-letni staż pracy dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • znajomość zagadnień związanych z ratownictwem medycznym, w szczególności ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1430, z późn. zm);
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • dyspozycyjność;
 • duża odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • umiejętność syntetycznego formułowania wniosków i podsumowań wyników analiz;
 • operatywność w działaniu, samodzielność;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, konsekwencja i wytrwałość w realizowaniu celów.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające:
  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
  • minimum roczny staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 22 grudnia 2017 r. w zapieczętowanych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DSM/17/87

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.12.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności