logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSOZ/17/46 - w toku

28-06-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Standaryzacji, Zasobów Słownikowych, Walidacji i Weryfikacji w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej - DSOZ/17/46

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • zarządzanie, aktualizacja, rozwój narzędzi informatycznych związanych z prowadzeniem słowników centralnych;
 • zarządzanie aplikacją i udział w procesie nadawania identyfikatorów  centralnych;
 • zarządzanie procedurami obejmującymi zakres działania Działu i udział w ich realizacji;
 • dokonywanie analiz, badanie raportów na podstawie danych z zakresu działania  Departamentu;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie wniosków o zlecenie dostosowania systemów informatycznych;
 • współpraca z innymi instytucjami oraz komórkami organizacyjnymi Centrali i oddziałami wojewódzkimi w zakresie zadań realizowanych przez Dział;
 • bieżąca obsługa korespondencji;
 • realizacja innych zadań określonych przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez DSOZ.

Wykształcenie: wyższe - preferowane ekonomiczne, zdrowie publiczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy;
 • znajomość zagadnień objętych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość procedury postępowania administracyjnego;
 • znajomość problematyki statystyki medycznej;
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • umiejętność prowadzenia spraw i tworzenia korespondencji.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestrzeganiem prawa w ochronie zdrowia;
 • doświadczenie w zadaniach realizowanych przez NFZ;
 • umiejętność syntetycznego formułowania wniosków i podsumowań wyników analiz;
 • umiejętność obsługi programu Statistica;
 • znajomość problematyki modelowania procesów;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, potwierdzające minimum 5-letni staż pracy; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 24 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DSOZ/17/46

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejlub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.06.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności