• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSOZ/17/88 - w toku

06-12-2017

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Rafał Banaś, Łódź
 • Damian Decyk, Warszawa
 • Anna Dymek-Kucińska, Warszawa
 • Anna Hilt, Warszawa
 • Katarzyna Janaszek, Kobyłka
 • Agnieszka Lisicka, Warszawa
 • Katarzyna Wójcik, Warszawa
 • Janusz Żmijewski, Radzymin

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej - DSOZ/17/88

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • opracowywanie założeń, które stanowią podstawę do wydania przez Prezesa NFZ zarządzeń w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;  
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, z reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń w podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji i doskonalenia zasad kontraktowania oraz warunków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
 • rozpatrywanie, samodzielne albo we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali, spraw wniesionych przez świadczeniodawców oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w tym przedmiocie, z wyłączeniem zażaleń;
 • nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej i współpraca z Departamentem Spraw Świadczeniobiorców w tym zakresie.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum 6-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 4-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • znajomość zagadnień objętych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość procedury postępowania administracyjnego;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • umiejętności pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • umiejętność prowadzenia spraw i tworzenia korespondencji.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestrzeganiem prawa w ochronie zdrowia;
 • doświadczenie w zasadach kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • umiejętność syntetycznego formułowania wniosków i podsumowań wyników analiz;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, potwierdzające minimum 6-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, potwierdzające minimum 4-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 28 grudnia 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DSOZ/17/88

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 08.01.2018 10:16
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności