• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSS/18/47 - w toku

10-04-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale ds. List Oczekujących w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców - DSS/18/47

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, tak samo, jak cały system ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa uzyskania unikalnych na rynku pracy wiedzy i kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego  wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami.

Szczegóły oferty:

Wymiar etatu: 1 etat / główny specjalista

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / Centrala NFZ

Główne obowiązki:

 • monitorowanie i analizowanie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz nadzór merytoryczny nad ww. bazą;
 • weryfikacja słowników wykorzystywanych w rejestrach medycznych;
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania informacji o świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej oraz z zakresu list oczekujących, uczestnictwo w pracach związanych z utworzeniem rejestru medycznego dotyczącego świadczeń endoprotezoplastyki stawowej;
 • koordynacja wymogów merytorycznych i architektonicznymi medycznych baz danych;
 • monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • opracowywanie analiz, zestawień i informacji dotyczących list oczekujących dla potrzeb wewnętrznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na wniosek podmiotów zewnętrznych;
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w procesie przetwarzania danych z zakresu list oczekujących oraz endoprotezoplastyki stawowej, w tym opracowywanie wniosków o zmiany w systemach informatycznych;
 • prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień (również poprzez rozmowy telefoniczne) na wystąpienia świadczeniobiorców, świadczeniodawców i innych podmiotów zewnętrznych dotyczących list oczekujących oraz Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów dotyczących list oczekujących oraz rejestrów medycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu medycznych baz danych;
 • umiejętność koordynacji wymogów merytorycznych i organizacyjnych w prowadzeniu słowników medycznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność analitycznego i perspektywicznego myślenia;
 • kreatywność i innowacyjność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego formowania wypowiedzi na piśmie i w mowie;
 • rzetelność i komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • znajomość oprogramowania Business Objects;
 • uczestnictwo w pracach projektowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów przy wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 5 lat pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu i formie naboru;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 24 kwietnia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
z dopiskiem: oferta pracy – DSS/18/47

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 10.04.2018 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności