O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/16/94 - procedura naboru została anulowana

27-12-2016

Procedura naboru została anulowana.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Zwrotów, Planowania i Analiz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/16/94

Wymiar etatu: 1 etat 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, przygotowywanie projektów decyzji Prezesa Funduszu oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali oraz oddziałami wojewódzkimi NFZ w zakresie procedowanych spraw;
 • prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu wydanych na podstawie art. 42d ust.19 ustawy o świadczeniach w związku z odwołaniami od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń wydanych na podstawie art. 42d ust.1 i 2;
 • przygotowywanie wkładów merytorycznych do odpowiedzi na skargi wniesione przez świadczeniobiorców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach opieki transgranicznej;
 • udział w opracowywaniu wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie zasad dokonywania zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz bieżąca współpraca z oddziałami przy wypracowywaniu indywidualnych rozwiązań wsprawach o zwrot kosztów;
 • współpraca z instytucjami innych państw członkowskich UE w zakresie spraw związanych ze zwrotem kosztów świadczeń, w szczególności w zakresie wyjaśniania zawartości faktur;
 • udział w opiniowaniu projektów zmian w przepisach unijnych i krajowych mających wpływ na proces dokonywania zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie okresowych kontroli oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie realizacji zadań związanych ze zwrotem kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • gromadzenie informacji dla problemów identyfikowanych przez oddziały wojewódzkie w związku z korzystaniem przez polskich świadczeniobiorców z transgranicznej opieki zdrowotnej na podstawie przepisów krajowych implementujących dyrektywę oraz przedstawianie propozycji rozwiązań zagadnień problematycznych;
 • przygotowywanie analiz i raportów w zakresie charakterystyki świadczeń udzielonych polskim świadczeniobiorcom w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania dotyczących zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

Wykształcenie: wyższe

Opis wykształcenia: wykształcenie wyższe medyczne (lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, farmaceuta) lub wyższe w zakresie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia (fizjoterapeuta, zdrowie publiczne).

Wymagania konieczne:

 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analizowanej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej;
 • ogólna znajomość zasad finansowania świadczeń i prowadzenia rozliczeń przez Fundusz, w tym znajomość metodyki JGP oraz przepisów regulujących refundację leków;
 • znajomość relacji zachodzących pomiędzy przepisami o koordynacji, a regulacjami dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (na poziomie ogólnodostępnych informacji);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2 wg klasyfikacji Rady Europy;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności przepisów Rozdziału 2a ustawy;
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w placówkach medycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw w trybie administracyjnym;
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • znajomość jednego z wymienionych języków: języka niemieckiego, języka czeskiego, języka francuskiego.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę oraz inne dokumenty potwierdzające minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe:
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135, z późniejszymi zm.).

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie  lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą lub składanie osobiste dokumentów w terminie do 13 stycznia 2017 r. pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy - DWM/16/94

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1844, z późn. zm.);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 27.12.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 29.12.2016 10:26
Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności