logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/17/45 - w toku

20-06-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Zwrotów, Planowania i Analiz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/17/45

umowa  na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów z zakresu procesów realizowanych przez Fundusz w oparciu o przepisy o koordynacji oraz przepisy dyrektywy transgranicznej, w tym przygotowywanie danych na potrzebę obsługi zapytań kierowanych w ramach dostępu do informacji publicznej;
 • udział w pracach merytorycznych nad wypracowywaniem rozwiązań proceduralnych dla obsługi współpracy z innymi państwami przy odzyskiwaniu należności zgodnie z przepisami o koordynacji, wdrażanie w Funduszu wypracowanych rozwiązań;
 • obsługa merytoryczna wpływających do komórki dokumentów dot. odzyskiwania należności, prowadzenie korespondencji z instytucjami występującymi, oddziałami Funduszu, instytucjami krajowymi oraz osobami obciążanymi kosztami przez instytucję innego państwa;
 • prowadzenie kontroli merytorycznej dokumentów w ramach rozliczania z oddziałami środków wydatkowanych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez świadczeniobiorców podczas pobytu na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA;
 • udział w wypracowywaniu rozwiązań dla problemów identyfikowanych w ramach realizacji zadań Funduszu, w szczególnościzwiązanych z  dokonywaniem świadczeniobiorcom  zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA;
 • obsługa zapytań kierowanych przez świadczeniobiorców. w szczególnościzwiązanych z  dokonywaniem świadczeniobiorcom  zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA;
 • opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie procesów nadzorowanych przez komórkę oraz monitorowanie ich realizacji;
 • współpraca z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/ EFTA w zakresie wyjaśniania indywidualnych spraw związanych z  dokonywaniem świadczeniobiorcom  zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA;
 • przygotowywanie wymagań funkcjonalnych dla systemów informatycznych wspierających procesy realizowane przez komórkę, udział w pracach nad budową systemu EESSI-PL;
 • udział w opiniowaniu i wdrażaniu przepisów unijnych i krajowych regulujących obszar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z dokonywaniem zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA.

Wykształcenie: wyższe lub średnie

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letni staż pracy przy wyksztalceniu wyższym;
 • minimum 5-letni staż pracy przy wykształceniu średnim;
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel na poziomie biegłym;
 • umiejętności analityczne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2 wg klasyfikacji Rady Europy, pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy i chęć rozwoju wiedzy zawodowej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe związane z analizą danych, przygotowywaniem sprawozdań, zestawień, raportów ilościowych i problemowych;
 • doświadczenie zawodowe w wykorzystywaniu w pracy narzędzi typu Business Intelligence lub/i narzędzi do analizy statystycznej danych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie określania wymagań funkcjonalnych dla systemów informatycznych wspierających realizację zadań;
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presja czasu;
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności przepisów Rozdziału 2a ustawy oraz przepisami o finansach publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, potwierdzające minimum 5-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego oraz minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Dokumenty należy składać do 20 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DWM/17/45

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.06.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności