• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/17/81 - w toku

13-11-2017

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Paweł Grzybowski, Warszawa
 • Katarzyna Krawczykowska, Marki

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko referenta w Wydziale Rozliczeń Koordynacyjnych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/17/81

umowa  na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności:
  • weryfikacja formalna formularzy roszczeniowych i dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej przez oddziały wojewódzkie NFZ w związku z leczeniem na terytorium Polski osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,
  • weryfikacja formalna i obsługa formularzy roszczeniowych z innych państw członkowskich UE/EFTA  oraz przekazywaniem ww. dokumentacji do właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z występowaniem o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej do instytucji łącznikowych innych państw członkowskich UE/EFTA,
  • prowadzenie bieżącej korespondencji z oddziałami wojewódzkimi NFZ, innymi departamentami Centrali NFZ, ubezpieczonymi, uprawnionymi oraz instytucjami łącznikowymi innych państw UE/EFTA w zakresie rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach koordynacji,
  • rozliczanie kosztów świadczeń w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w terminach wyznaczonych wspólnotowymi rozporządzeniami i decyzjami;
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów budowy i dostosowania systemów informatycznych Funduszu w zakresie rozliczania kosztów rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej powstałych na podstawie przepisów o koordynacji;
 • współudział w tworzeniu aktów prawnych i dokumentów opracowanych w celu stosowania przepisów krajowych i wspólnotowych w zakresie rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Wykształcenie: wyższe – preferowane ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • samodzielność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu;
 • komunikatywna znajomość innego języka obcego;
 • umiejętność skutecznej komunikacji w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany: list motywacyjny i CV;
 • w przypadku posiadania: kopie świadectw pracy (na wyżej wymienione stanowisko staż pracy nie jest wymagany);
 • podpisane oświadczenie o treści - „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922,  z późn. zm.)”.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy - DWM/17/81

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844, z późn. zm.);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 13.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 11.12.2017 15:36
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności