O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/18/64 - w toku

15-05-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Zwrotów, Planowania i Analiz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/18/64

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, tak samo, jak cały system ochrony zdrowia w naszym kraju. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego  wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się z nami wcześniej nabytymi umiejętnościami.

Szczegóły oferty:

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / Centrala NFZ

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie analiz, zestawień cyklicznych i ad hoc, sprawozdań i raportów z zakresu procesów realizowanych przez Fundusz w oparciu o przepisy o koordynacji oraz przepisy dyrektywy transgranicznej – m.in. na podstawie danych gromadzonych w systemach informatycznych oraz danych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie;
 • opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie procesów nadzorowanych przez komórkę, monitorowanie ich realizacji oraz wypracowywanie rozwiązań dla identyfikowanych problemów, w szczególności związanych z  dokonywaniem świadczeniobiorcom  zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA oraz postępowaniami regresowymi;
 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad wydawaniem zgody na sfinansowanie transportu na podstawie art. 42i ust.-9 ustawy o świadczeniach;
 • udział w przygotowywaniu wymagań funkcjonalnych dla systemów informatycznych wspierających procesy realizowane przez komórkę, udział w pracach nad wdrożeniem unijnego systemu elektronicznej wymiany dokumentów w ramach systemu EESSI;
 • obsługa indywidualnych zapytań kierowanych przez świadczeniobiorców, w szczególności związanych z dokonywaniem świadczeniobiorcom  zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA;
 • przygotowywanie danych na potrzebę obsługi zapytań kierowanych w ramach dostępu do informacji publicznej;
 • prowadzenie kontroli merytorycznej dokumentów w ramach rozliczania z oddziałami środków wydatkowanych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez świadczeniobiorców podczas pobytu na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA;
 • współpraca z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/ EFTA w zakresie wyjaśniania indywidualnych spraw związanych z  dokonywaniem świadczeniobiorcom  zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/ EFTA.

Niezbędne wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego;
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel na poziomie zaawansowanym;
 • zdolności analityczne;.
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość przyswajania wiedzy i chęć rozwoju zawodowego;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie analizy danych i/lub określania wymagań funkcjonalnych dla systemów informatycznych wspierających realizację zadań;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej i/ lub w pracy w placówkach medycznych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na wykorzystanie w pracy dokumentacji obcojęzycznej oraz komunikację (poziom B1 wg klasyfikacji Rady Europy);
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności przepisów Rozdziału 2a ustawy oraz przepisami o finansach publicznych;
 • podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • doświadczenie w pracy z narzędziami typu web intelligence, wspierającymi analizę danych.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 5 lat pracy zawodowej (w przypadku posiadania wykształcenia średniego) lub kopie dokumentów potwierdzających  3 lata pracy zawodowej (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego) na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających ww. wymagania pożądane;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 1 czerwca 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
z dopiskiem: oferta pracy – DWM/18/64

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 15.05.2018 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności