Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

21-04-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Projektowane zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie nr 66/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), związane są z planowanym wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o świadczeniach oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, wprowadzających regulacje dotyczące systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej ,,systemem zabezpieczenia”.

Dodatkowo projektowane zarządzenie reguluje kwestię realizacji umowy w rodzaju Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) w zakresie „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”. Zgodnie z projektowanymi zmianami realizacja umowy w w/w zakresie w części dotyczącej nabywania leków dla pacjentów zakażonych genotypem wirusa 1a lub 1b, bez marskości wątroby lub ze skompensowaną marskością wątroby  będzie polegała na wspólnym zakupie leków nabywanych na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez poszczególnych świadczeniodawców na rzecz świadczeniodawcy, który w roku poprzedzającym rok ogłoszenia tego postępowania, zrealizował świadczenia o najwyższej wartości w zakresie leków stosowanych w ramach tego programu lekowego.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 4 maja 2017 r. na adres e-mail: wpisując w temacie e-maila „uwagi PL".

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.04.2017 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności