Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2017/III

26-06-2017

UCHWAŁA Nr 13/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm1)) oraz art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm2)), zwanej dalej ustawą, Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. (to jest: jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz rocznego łącznego sprawozdania finansowego NFZ), przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzgodnieniu z Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych pełniącym obowiązki Prezesa Funduszu, powierza Zastępcy Prezesa Funduszu ds. Finansowych następujące czynności w postępowaniu, o którym mowa w § 1:

1) powołanie komisji przetargowej,
2) nadanie komisji przetargowej regulaminu pracy,
3) powoływanie i odwoływanie członków komisji przetargowej,
4) podejmowanie decyzji w sprawie zasięgnięcia opinii biegłego (rzeczoznawcy) na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej,
5) podejmowanie, na wniosek komisji przetargowej  decyzji o:

a) przedłużaniu terminu składania ofert;
b) wystąpieniu do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
c) wykluczeniu wykonawców lub odrzuceniu ofert,
6) zatwierdzanie modyfikacji treści dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
7) zatwierdzanie przygotowanego przez komisję przetargową projektu odpowiedzi w sprawie złożonego odwołania,
8) podpisywanie pism w sprawach:
a) udzielanych wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) informacji o złożeniu oferty po terminie wraz z jej zwrotem,
c) modyfikacji treści dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia,
d) przedłużenia terminu składania ofert,
e) żądania udzielenia wyjaśnień do treści złożonych ofert, w tym w zakresie informacji zawartych w ofercie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę,
f) wezwania do złożenia dokumentów, w przypadkach określonych ustawą,
g) wezwania do uzupełnienia dokumentów, w przypadkach określonych ustawą,
h) poprawiania omyłek w treści oferty w przypadkach przewidzianych w ustawie,
i) wykluczenia oferentów zgodnie z art. 24 ustawy,
j) odrzucenia ofert na podstawie art. 89 ustawy,
k) informacji do wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ustawy oraz o unieważnieniu postępowania,
l) przesłania kopii odwołania do pozostałych wykonawców,
9) podpisywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

§ 3.

Zastępca Prezesa Funduszu ds. Finansowych przedstawi Radzie Funduszu w terminie 21 dni od podjęcia uchwały, opracowany przez komisję przetargową, projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, celem zatwierdzenia.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają odpowiednie zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 35/2015/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz regulaminu pracy komisji przetargowych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia3).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139.
2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U.  z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.
3) Powołane zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 13/2016/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.06.2017 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności