Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2017/III

10-07-2017

UCHWAŁA Nr 16/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5, art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm1) zwanej dalej Ustawą, Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 lipca 2017 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, postanawia pokryć z funduszu zapasowego stratę netto Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 120.788.423,69 zł, wykazaną w łącznym sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., zatwierdzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 10.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 10.07.2017 13:56
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności