Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2018/III

13-07-2018

UCHWAŁA Nr 19/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 i art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.1)) zwanej dalej Ustawą, Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 lipca 2018 r. wniosku Prezesa NFZ, postanawia pokryć z funduszu zapasowego stratę netto Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 56.153.902,99 zł (słownie pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), wykazaną w łącznym sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., zatwierdzonym przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697 i 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 13.07.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności