Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2017/III

16-11-2017

UCHWAŁA Nr 23/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powrotne przeniesienie własności nieruchomości
w Dąbrowie Górniczej na Skarb Państwa

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), w zw. z art. 4 pkt 3b i art. 13 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.1)), a także w zw. z § 3 umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego między Skarbem Państwa, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dnia 2 grudnia 2005 r.  przed Janem Dudą Notariuszem w Dąbrowie Górniczej, Rep. A nr 8472/2005, Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego w dniu 2 listopada 2017 r. przez Zastępcę Prezesa NFZ ds. Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa Funduszu, wyraża zgodę na powrotne przeniesienie przez NFZ na Skarb Państwa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, nabytej w drodze darowizny od Skarbu Państwa, o powierzchni 754m2, w Dąbrowie Górniczej, oznaczonej numerem geodezyjnym 44, k.m. 108, położonej przy ul. Dąbrowskiego 9a, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00008708/4
- w związku z odwołaniem tejże darowizny przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, na podstawie oświadczenia z dnia 23 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 16.11.2017 13:58
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności