Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2017/III

16-11-2017

UCHWAŁA Nr 24/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie
własności nieruchomości w Katowicach na Skarb Państwa

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), w zw. z art. 55a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego w dniu 2 listopada 2017 r. przez Zastępcę Prezesa NFZ ds. Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa Funduszu, wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie, na wniosek Prezesa NFZ przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, na rzecz Skarbu Państwa praw do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 15 A, uprzednio nabytej przez Skarb Państwa - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na potrzeby Śląskiej Kasy Chorych, na które składają się:

  • 1) prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 47/3 o powierzchni 0,3195 ha, zabudowanej budynkiem biurowym, dla której  Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00052264/9,
  • 2) udział wynoszący 2/8 w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 47/8 o powierzchni 0,639 ha, dla której  Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00051027/9, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 47/3

- zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wymaganej art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 poz. 624, 1491 i 1529).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.11.2017 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności