Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 129/2017/DK

21-12-2017

ZARZĄDZENIE Nr 129/2017/DK
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia
informacji o wynikach kontroli

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 87/2017/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych przez:
a) Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze i drugie,
b) oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b
     - udostępnianych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1:
1) lit. a - sporządzane są za okresy półroczne, do końca drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego;
2) lit. b - sporządzane są za okresy kwartalne, do końca drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego
    - i niezwłocznie są przekazywane do publikacji.”.

§ 2. Do udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wytworzonej w wyniku kontroli wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia i do tego dnia nieopublikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.12.2017 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności