Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2005

04-07-2005

Zarządzenie Nr 42/2005
z dnia 4 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych"

Na podstawie art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładową instrukcję obiegu dowodów księgowych" - stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się:

1) Dyrektor Biura Księgowości - Głównego Księgowego NFZ do bieżącego monitorowania aktualności instrukcji, o których mowa w § 1 - stosownie do zachodzących zmian organizacyjnych oraz obowiązujących przepisów i przygotowywanie projektu zmian instrukcji, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali zobowiązani są do zgłaszania do Dyrektora Biura Księgowości - Głównego Księgowego wniosków służących aktualizacji, o której mowa w pkt. 1 - w zakresie właściwości działania kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 66/2003 z dnia 08 grudnia 2003 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Instrukcji kasowej" oraz zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Instrukcji kasowej".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 4.07.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.07.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności