Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2017/DWM

29-06-2017

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017/DWM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 czerwca 2017 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu S1”

Na podstawie art. 102 ust. 1 i  5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z póżn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie nr 70/2012/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu S1”, zmienione zarządzeniem nr 28/2015/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2015 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 750, 777, 844, 858 i 1089.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.06.2017 00:00
Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności