Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest otwarty i konkurencyjny oraz zgodny z zasadami równouprawnienia.

Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. W związku z tym nabór kandydatów do NFZ jest ściśle określony w art. 107 a –g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

Ogłoszenia o naborze są skierowane do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Świętokrzyskim OW NFZ. Do Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacje na wakujące stanowisko pracy może złożyć każdy zainteresowany, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu, w szczególności w zakresie wykształcenia, stażu pracy i innym posiadanych kwalifikacji.

Osoby podejmujące pracę w Narodowym Funduszu Zdrowia powinny wiedzieć, że sposób zatrudnienia pracowników odbywa się z poszanowaniem i respektowaniem przepisów prawa pracy, w tym przepisów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy, mówiącego o równym traktowaniu pracowników i ich niedyskryminowaniu np. ze względu na niepełnosprawność.

Wszystkich Kandydatów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte w ogłoszeniach, a dotyczące:

 • miejsca wykonywania pracy;
 • głównych obowiązków na danym stanowisku pracy;
 • wymaganego wykształcenia;
 • wymaganego okresu aktywności zawodowej;
 • wymagań koniecznych stawianych kandydatom;
 • wymagań pożądanych.

Prosimy o staranne przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania);
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisanych: listu motywacyjnego i CV;
 • kopii dokumentów potwierdzających wymagane lata pracy zawodowej; konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopii dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i pożądane;
 • oświadczenie (podpisane) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Ważne informacje:

 • kandydat w procesie rekrutacji jest obowiązany podać dane osobowe na podstawie art. 221 § 1 Ustawy z 26.06.1974r.  „Kodek Pracy” (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. „w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.” (Dz.U. z 2017 r. poz. 894),
 • podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne i wynika jedynie z inicjatywy kandydata, jednakże w przypadku przekazania wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

W powyższej sytuacji, prosimy o dołączenie do dokumentów podpisanego oświadczenia, stanowiącego zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia możliwości ich wykorzystania w realizowanych czynnościach wynikających z zakresu prowadzonego postępowania rekrutacyjnego (wzór zgody w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania).

 • osoby, które przystąpią do postępowania rekrutacyjnego proszone są o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie, w celu zapoznania się z komunikatami kierowanymi do kandydatów.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustala komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Inne informacje:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celach kontaktowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym - wyrażając zgodę na ich przetwarzanie;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani;
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem.

Wszystkich zainteresowanych propozycjami pracy w Świętokrzyskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy o przesyłanie lub składanie osobiste dokumentów w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub prosimy o przesłanie dokumentów pod adresem:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 9

z dopiskiem: oferta pracy: tu należy wpisać symbol rekrutacji, w której chcemy wziąć udział.

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
    
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Informacje dodatkowe:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 9, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego;
 2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych
  tel. nr 413646263, IOD@nfz-kielce.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) i Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz.U. z 2017 r. poz. 894),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  3. art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz przez okres :
  1. co najmniej 3 miesięcy od dnia zatrudnienia innego kandydata, a następnie komisyjnie niszczone,
  2. co najmniej 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku rekrutacji, bez wyboru kandydata oraz postępowań, w których wybrany kandydat nie podjął zatrudnienia, a następnie komisyjnie niszczone;
 3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia) lub usunięcia - wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. b i c, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże w przypadku przekazania należy wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.