Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 17/2017/III

10-07-2017

UCHWAŁA Nr 17/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 6 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm1) oraz art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm 2), w zw. z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.3), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. i 2018 r.”;

2) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. i 2018 r. (to jest: jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz rocznych łącznych sprawozdań finansowych NFZ), przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Zastępca Prezesa Funduszu ds. Finansowych przedstawi Radzie Funduszu w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały, opracowany przez komisję przetargową, projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w uchwale zmienianej w § 1, celem zatwierdzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1200, 1292.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U.  z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.

3) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791, 1089.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 10.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 10.07.2017 13:56
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności