Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2017/III

16-11-2017

UCHWAŁA Nr 22/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 9 listopada 2017 r., wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa Funduszu, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.11.2017 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności