Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 30/2007/I

06-09-2007

Uchwała Nr 30/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 30 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. (1)), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§1.

W Regulaminie działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do uchwały nr 2/2004/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (2) wprowadza się następujące zmiany:
1.)

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Regulamin działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia określa sposób realizacji jej zadań, w tym sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej "Radą".

2.)

W § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Członkowie Rady wybierają spośród siebie i odwołują Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego."

3.)

W § 3:

a) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"ustalanie projektu porządku obrad, terminu i miejsca posiedzenia"

b) w ust. 3 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: "prowadzenie posiedzeń rady."
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Obowiązki przewodniczącego, w razie jego nieobecności lub na jego wniosek, wykonuje zastępca przewodniczącego".
5.)
W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Prezesem Funduszu", złożony w trybie art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), albo na wniosek co najmniej trzech członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2."

6.)

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady oraz osoby, o których mowa w art. 100 ust. 9 ustawy, o terminie posiedzenia Rady i przesyła projekt porządku obrad oraz niezbędne dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku przepisu ust. 2 nie stosuje się.

7.)

Skreśla się § 6.

8. )
W § 7 ust. 2 skreśla się wyrazy: "wraz z wnioskiem o akceptację".

9.)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
1.Uchwały Rady podejmowane na posiedzeniu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2.Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Na umotywowany wniosek członka Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne. W sprawach osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym, chyba że Rada inaczej postanowi.
4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący oddaje głos imienny.
5.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca Przewodniczącego.

10.)

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1.Z uzasadnionych powodów Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub co najmniej trzech członków Rady, zarządzić podjęcie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady (tryb obiegowy).
2.Materiały niezbędne do podjęcia uchwał mogą być wysłane członkom Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili oni na to pisemną zgodę, podając adres, na który materiały powinny być wysłane.
3.W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, termin do zajęcia stanowiska przez członków Rady nie powinien być krótszy niż 3 dni od dnia dojścia materiałów do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
4.Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili na piśmie lub w formie elektronicznej zgodę na proponowaną jej treść bez zastrzeżeń. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Radę na posiedzeniu.
5.Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym.

11.)

W § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Członkowi Rady przysługuje prawo zgłoszenia uwag i poprawek do treści protokołu."

12.)

§ 11 otrzymuje brzmienie:

1.Rada może, w drodze uchwały powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania dla Rady opinii, stanowiska lub projektu uchwały Rady w oznaczonych sprawach należących do jej kompetencji.
2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu, powołany przez Radę.
3.Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania decyzji określa regulamin przyjęty przez zespół większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zespołu.
4.Termin i zakres przedmiotowy spotkań zespołu ustala przewodniczący zespołu.

 

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu działania Rady, stanowiący załącznik do Uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr GRYZA

(1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i  Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr  227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922.
(2)Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr 5/2006/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 marca 2006 r.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 6.09.2007 r. Grzegorz Furgał
Ostatnio zapisany: 12.09.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności