Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2018/III

30-04-2018

UCHWAŁA Nr 7/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.1), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego w dniu 16 kwietnia 2018 przez Zastępcę Prezesa NFZ do spraw Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok" do uchwały Nr 27/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.2  oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697 i 730.
2) Powołana uchwała została zmieniona uchwałą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 1/2018/III z dnia 13 stycznia 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 30.04.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności