Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 107/2015/DGL

30-12-2015

ZARZĄDZENIE NR 107/2015/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Na podstawie art. 102 ust.1 i 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1)) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014 r. poz. 319 i 1239) i § 3 ust. 5 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 105/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę, w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) cyfra szósta - przyjmuje wartość "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" lub "9";”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2015 r.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.12.2015 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności