Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 11/2011/DGL

15-03-2011

Zarządzenie Nr  11/2011/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia  14 marca 2011 r.

w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 24 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia uruchamia się Projekt budowy Platformy Informacji Analitycznej, zwany dalej Projektem AFD.

2. Celem Projektu AFD jest opracowanie i realizacja Platformy Informacji Analitycznej, zwanej dalej Platformą, służącej tworzeniu analiz, sprawozdań, wykrywaniu nadużyć w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji cen leków.

3. Cele Projektu AFD obejmują ponadto:

1) budowę Platformy w Centrali NFZ (w środowisku teleinformatycznym i na danych gromadzonych w Centrali w zakresie refundacji cen leków), z możliwością ich udostępniania oraz prowadzenia analiz zarówno w Centrali jak i w wytypowanych Oddziałach Wojewódzkich NFZ;

2) rozwój Projektu AFD w celu zabezpieczenia kompleksowych potrzeb  analitycznych Centrali i Oddziałów Wojewódzkich NFZ w sposób pozwalający na racjonalizację kosztów realizacji ustawowych zadań Funduszu;

3) rozwój Projektu AFD w zakresie zarządzania informacją w budowanej Platformie, obejmującą kwestie standaryzacji pojęć, słowników, danych oraz procesów analitycznych i sprawozdawczych, służących usprawnieniu obsługi procesów raportowych i analitycznych w NFZ.

4. Strukturę organizacyjną Projektu stanowią:

1) Komitet Sterujący;

2) Kierownik Projektu;

3) Zespół Projektowy;

4) Sekretarz Projektu.

§ 2.

W skład Komitetu Sterującego zostają powołani:

1) Przewodniczący Komitetu Sterującego - Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ;

2) Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Śliwczyński - Z-ca Dyrektora  Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali NFZ;

3) Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Strug - Dyrektor Departamentu Informatyki w Centrali NFZ;

4) Członkowie Komitetu:

a) Mirosław Jeleniewski - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego OW NFZ,

b) Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali NFZ,

c) Marcin Grabowski  - p.o. Naczelnika Wydziału Aplikacji w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

§ 3.

Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

1) wyznaczanie strategicznych kierunków działań;

2) określanie zakresu projektu wraz ze sposobem jego realizacji,  w tym:

a) zatwierdzanie założeń funkcjonalnych, technicznych i organizacyjnych,

b) zatwierdzanie wysokości kosztów i źródeł finansowania założonych prac,

c) zatwierdzanie harmonogramu działań,

d) zatwierdzanie  struktury organizacyjnej  projektu, w tym wyznaczanie pracowników do Zespołu Projektowego i jego zespołów roboczych, wyznaczonych dla realizacji celów Projektu;

3) sprawowanie nadzoru nad Projektem  oraz  rozstrzyganie problemów, które nie mogą być rozwiązane przez Kierownika Projektu;

4) decydowanie o zamknięciu lub zmianie zakresu Projektu.

§ 4.

1. Komitet Sterujący działa kolegialnie.

2. Pracami Komitetu kieruje oraz zwołuje jego posiedzenia Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca.

3. W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć członkowie Zespołu Projektowego oraz inne zaproszone  osoby.

§ 5.

1. Na   Kierownika Projektu  powołuje się Jolantę Serafin - Głównego Specjalistę  w Departamencie Informatyki zajmującą Samodzielne Stanowisko ds. Platformy Informacji Analitycznej w Centrali NFZ.

2. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

1) koordynacja prac realizowanych w ramach Projektu, zgodnie z przyjętym  przez  Komitet Sterujący harmonogramem;

2) koordynacja i nadzór nad pracami Zespołu Projektowego;

3) wnioskowanie do Komitetu Sterującego w sprawie  wyznaczania pracowników do zadań bieżących Projektu, powołania  odpowiednich zespołów roboczych lub dokonania zmian w Zespole Projektowym;

4) przedstawianie  Komitetowi Sterującemu sprawozdań z realizacji zadań;

5) podejmowanie czynności oraz inicjatyw niezbędnych do realizacji zadań Projektu, w wyznaczonych przez Komitet Sterujący ramach;

6) wnioskowanie o zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego.

§ 6.

1. Zespół Projektowy jest powoływany przez Komitet Sterujący na wniosek Kierownika Projektu.

2. Struktura Zespołu Projektowego, podział na zadaniowe grupy robocze, zakresy ich działań oraz skład Zespołu Projektowego jest uzależniony od bieżących zadań , a w jego skład mogą wchodzić osoby zatrudnione w Centrali oraz Oddziałach Wojewódzkich, których kompetencje i wiedza są niezbędne dla realizacji zadań Projektu.

3. Zmiany struktury oraz składu Zespołu Projektowego w trakcie jego funkcjonowania następują na podstawie decyzji Komitetu Sterującego.

4. Zespół Projektowy odpowiada za bieżącą realizację prac projektu, w porozumieniu  i pod kierunkiem Kierownika Projektu, w tym w szczególności:

1) przygotowanie założeń funkcjonowania Platformy;

2) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla procedur zamówienia publicznego;

3) realizacja umowy z wyłonionymi w rezultacie procedury zamówienia publicznego wykonawcami;

 4) administrowanie wdrożeniem i eksploatacją zakupionego w rezultacie procedury zamówienia publicznego rozwiązania.

§ 7.

1. Na  Sekretarza Projektu  powołuje się Artura Kowalskiego - starszego referenta w Departamencie Gospodarki Lekami w Centrali NFZ.

2. Sekretarz Projektu podlega Kierownikowi Projektu.

3. Sekretarz Projektu zapewnia obsługę techniczną spotkań Komitetu Sterującego, protokołuje  spotkania oraz odpowiada za prowadzenie  dokumentacji Projektu.

§ 8.

Kierownicy komórek organizacyjnych w Centrali NFZ, dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz  kierownicy komórek organizacyjnych w Oddziałach Wojewódzkich NFZ zobowiązani są do współpracy z powołanymi w Projekcie Zespołami Projektowymi w zakresie zadań realizowanych przez zespoły.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 15.03.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.03.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności