Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 1/2014/DSOZ

10-01-2014

Zarządzenie Nr 1/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 10 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, po § 24 dodaje się § 24a  w brzmieniu:

"§ 24a. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. rozliczanie świadczenia, którego koszt przekracza wartość 5 000 zł i co najmniej trzykrotność wartości punktowej grupy określonej dla typu umowy hospitalizacja, albo świadczenia właściwego ze względu na rozliczenie, po uprzednim zsumowaniu z:

1) dodatkowymi osobodniami ponad ryczałt finansowany grupą;

2) świadczeniami rozliczanymi według skali TISS -28 albo TISS - 28 dla dzieci;

3) świadczeniami do sumowania

- o ile znalazły zastosowanie w danym przypadku, może odbywać się poprzez produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001363 - Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia na  zasadach określonych w § 22 ust. 2-5.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Medycznych

Marcin Pakulski


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 10.01.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności